Південна міська територіальна громада
Харківська область, Харківський район

Загальна інформація про службу

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ  ПІВДЕННОЇ МІСЬКОЇ РАДИ утворена рішенням І сесії ( ІІІ засідання) VIII скликання 24.12.2020 року та  зареєстрована як юридична особа публічного права  05 січня  2021 року.

Згідно Положення про службу у справах дітей Південної міської ради затвердженого І сесією ( ІІІ засідання) VIII скликання 24.12.2020 року, основними завданнями Служби є:

1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, соціальному сирітству, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими відділами Виконавчого комітету Південної міської ради, структурними підрозділами Харківської районної державної адміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції, суб’єктами надання соціальних послуг заходів щодо захисту прав свобод і законних інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність (в тому числі організації профілактичних заходів (рейдів);

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

5) ведення державної статистики щодо дітей;

6) ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

7) підтримка та надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

8) соціальна і правова підтримка та поліпшення становища дітей та сімей з дітьми;

9) протидія торгівлі людьми;

10) попередження насильства в сім’ї;

11) надання органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

12) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

13) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

14) забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників шляхом звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації із заявою про взяття дитини на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції;

15) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

16) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей та сімей з дітьми, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання соціальному сирітству дітей, дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників,

7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

10) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; забезпечує захист персональних даних;

11) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби;

12) забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в Єдиній інформаційній системі «Діти» ( далі – ЄІАС « Діти»);

13) забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, піклувальників та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в ЄІАС «Діти»;

14) визначає потребу Південної  ОТГ у соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми, готує та подає пропозиції Південному міському голові щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми;

15) забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

16) визначає пріоритетні напрямки проведення соціальної роботи з дітьми та сім’ями з дітьми, спрямованої на запобігання потраплянню дітей у складні життєві обставини;

17) залучає громадські та інші організації до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальної і правової підтримки та поліпшення становища сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та сприяння їм у цій діяльності в межах своїх повноважень;

18) співпрацює з організаціями, службами та закладами незалежно від форми власності, які надають соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

19) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

20) розробляє і виконує власні та підтримує програми громадських організацій соціального спрямування з метою соціальної і правової підтримки сімей з дітьми, розв’язання проблем сім’ї з дітьми;

21) координує, контролює та забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає постраждалим консультативно-методичну допомогу;

22) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня соціально-правової обізнаності сімей з дітьми, забезпечення соціальної і правової підтримки сімей з дітьми (в тому числі одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей);

23) розробляє і подає на розгляд Виконавчого комітету Південної міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

24) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

25) надає потенційним опікунам, піклувальникам, інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

26) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

27) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

28) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї опікунів, піклувальників;

29) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

30) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

31) бере участь у здійсненні заходів, передбачених законодавством, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

32) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади , підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, районної, держадміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передавати під опіку, піклування;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми ;

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

19) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Південної міської ради підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, власний бланк.

Місцезнаходження ( юридична адреса) Служби: 62461, Харківська область, Харківський район, місто Південне, вул.Гагаріна, 82

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь